Specifická pojištění

Pojištění smluvních záruk

Požadavek na sjednání pojištění smluvních záruk dodavatelem je stále obvyklejším způsobem, jak se zajistit proti nesplnění závazků dodavatele vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo ze zadávací dokumentace k výběrovému řízení.

Sjednáním pojištění záruky a vystavením záruky pro odběratele, zadavatele pojišťovna potvrzuje, že jestliže pojištěný dodavatel nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo nebo neuzavře smlouvu o dílo pro vysoutěžené výběrové řízení, vyplatí odběrateli, zadavateli za pojistnou smlouvou dojednaných podmínek (rozsah, výše limitu plnění), pojistné plnění.

Jde o alternativu k bankovní záruce nebo ke složení finanční hotovosti na dohodnutý účet na dobu i několika let a má tak pozitivní dopady do bankovní angažovanosti firmy a na její hotovostní toky.

Pojištění smluvní záruky předchází detailní analýza finanční situace zájemce o pojištění ze strany pojistitele a ověření, že je schopen dostát svým závazkům vyplývajícím ze smluvního vztahu.

Nejčastějšími typy smluvních záruk jsou:

  • Záruka za akontaci (advanced payment bond)
  • Záruka za nabídku (bid bond)
  • Záruka za řádné provedení smlouvy (performance bond)
  • Záruka za zádržné za provedení práce (retention bond)
  • Záruka za zádržné v průběhu záruční doby (maintenance bond)

Pojištění záruky za celní dluh, za spotřební daň

Jedná se o typ záruk specifický pro oblast mezinárodní obchodní výměny mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, která podléhá clům a nepřímým daním (záruka za celní dluh), a oblasti výroby, skladování, dopravy a přepravy výrobků podléhajících spotřební dani jako lihu, cigaret a tabákových výrobků, minerálních olejů, piva a vína (záruka za spotřební daň).

V řadě případů je nutností poskytnout státu (celní správě) záruku za tato cla a daně, aby bylo možné se zbožím vůbec nakládat a to často ve zvláštních celních a daňových režimech, které upravují zákonné předpisy ČR a EU.

Mezi nejčastější zájemce o toto pojištění patří mezinárodní dopravci a zasílatelé, provozovatelé celních a daňových skladů, firmy provádějící tzv. zušlechťovací styk, výrobci atd.

Pojištění vlastnického práva k nemovitosti (Title insurance)

Toto pojištění je vhodné pro budoucího majitele nemovitostí a nákup úvěrující instituce v situaci, kdy vzhledem k výši investice a/nebo specifikům země, která je cílem investice, chtějí zajistit proti možným finančním ztrátám plynoucím ze zpochybnění nebo omezení jejich vlastnického práva k nemovitosti. Jako významný rizikový faktor zde může vystupovat problematika restitucí nebo privatizace dříve státního majetku, ale často také fungování úřadů.

Produkt je specifický z hlediska nezbytnosti poskytnout pojistitelům množství podkladů vztahujících se k nemovitosti a provedení náročného právního due dilligence ze strany pojistitele před představením podmínek pojištění. Vedle toho je nezbytné produkt a podmínky přizpůsobit zájemci o krytí (investor, úvěrující instituce, pojištění proti jednomu vybranému riziku) a okolnostem každého obchodního případu.

Pojištění pro případ úpadku agentury práce

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v § 58a ukládá agenturám práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců, sjednat pojistné krytí pro případ svého úpadku a v důsledku toho možného nevyplacení mezd dočasně přiděleným zaměstnancům, kteří mají s agenturou uzavřenu pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Zákon také stanoví limit pojistného plnění a to v minimální výši odpovídající trojnásobku průměrného čistého měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.

Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

Zákon č. 159/1999 Sb. cestovním kancelářím ukládá povinnost uzavřít pojištění, které odškodní klienty cestovní kanceláře v případě jejího úpadku a nedodržení podmínek uzavřené cestovní smlouvy. Nejčastěji jde o plnění v případě, že se dovolená z důvodu úpadku cestovní kanceláře neuskuteční zcela a klienti tak přišli o finanční částku představující cenu zájezdu nebo zálohu na něj. Nebo se uskuteční jen částečně a klienti se musí předčasně vrátit zpět do vlasti, protože v místě pobytu nebyly cestovní kanceláří zaplaceny objednané služby.

Výše odškodného klientům je omezena limitem plnění, který je pojistnou smlouvou sjednán.